Lượt thăm:224144490   Đang Online: 720

Tin công ty » Thông tin nội bộ » Hoạt động khác »


Số lượt xem: 83425
Gửi lúc 09:46' 24/12/2014
Tòa nhà Dimond Flower Tower

       DIAMOND FLOWER TOWER

       V TRÍ ĐC ĐA – TÒA NHÀ ĐNG CP

Tên dự án:TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG CỘNG VÀ NHÀ Ở

                      "THÁP HOA KIM CƯƠNG - DIAMOND FLOWER TOWER"

Chủ đầu tư: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI-HANDICO 6

Vị trí: LÔ ĐẤT C1,KHU ĐÔ THỊ MỚI TRUNG HOÀ-NHÂN CHÍNH-HÀ NỘI

                            

* Toà nhà hỗn hợp “Tháp hoa kim cương - Diamond Flower Tower” là công trình được các nhà tư vấn hàng đầu của Nhật Bản và Việt Nam thiết kế với những phương án tối ưu nhất.

* Tòa nhà “Tháp hoa kim cương - Diamond Flower Tower” nằm ở  vị trí đắc địa tại góc đường Hoàng Đạo Thúy và Lê Văn Lương. Đây là tuyến đường hiện đại tại khu đô thị “Trung Hòa – Nhân Chính” với kết cấu hạ tầng đồng bộ. Với vị trí này, công trình có tầm nhìn rộng, có thể dễ dàng di chuyển đến các khu trung tâm lớn của Thành phố như Trung tâm hội nghị Quốc gia, các khu đô thị hiện đại trên các đường Láng Hòa Lạc, Sân bóng Mỹ Đình, các khu đô thị tại Hà Đông, tổ hợp Royal City… và rất thuận tiện khi di chuyển ra các tỉnh xa qua đường cao tốc vành  đai 3 cách vị trí dự án 700m.

* Th¸p hoa kim c­ư¬ng víi ý tư­ëng rång bay - (Th¨ng long) ” tưîng trư­ng cho thñ ®« Th¨ng Long, víi ý nghÜa t©m linh Rång kÕt hîp víi n­ưíc nªn c«ng tr×nh ®ưîc thiÕt kÕ xung quanh tßa nhµ cã dßng s«ng ch¶y  trµn ngµy ®ªm, h×nh khèi ®¬n gi¶n, ®­ưêng nÐt kháe kho¾n, mµu s¾c nhÑ nhµng, hµi hßa, bªn c¹nh ®ã còng kh«ng kÐm phÇn hiÖn ®¹i víi vËt liÖu hoµn thiÖn bªn ngoµi ®­ưîc sö dông kh¸ thèng nhÊt, chñ yÕu lµ c¸c v¸ch kÝnh khung nh«m, t¹o hiÖu qu¶ thÞ gi¸c th«ng qua c¸c vÕt v¾t t¹i c¸c gãc còng như­ bè côc trªn c«ng tr×nh.

*   Tßa nhµ lµ ®iÓm nhÊn cho toµn khu vùc víi ®é cao lªn ®Ønh m¸i lµ 176m, hiÖn cao thø 3 ë Hµ néi vµ đư­îc thiÕt kÕ ®éc ®¸o g©y Ên tưîng m¹nh. Khi hoµn thµnh,dù ¸n “Th¸p hoa kim c­ư¬ng” sÏ lµ mét tæ hîp chung cư­, v¨n phßng ®¼ng cÊp t¹i khu ®« thÞ míi “Trung Hßa - Nh©n ChÝnh”.

 

Quý khách hàng quan tâm dự án

Xin vui lòng liên hệ: 0983 224 186 – 097 880 05505

             

 

 

 

 

 


Các tin khác«Quay lại

↑ Top


Video

Liên kết hữu ích

Tỷ giá ngoại tệ

MuaBán
Source vietcombank.com.vn

Quảng cáo

HANDICO6
DỰ ÁN C1 KHU ĐÔ THỊ TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN 1152 – 1154 ĐƯỜNG LÁNG
Dự án C1
Dự án C1
Dự án C2
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
Dự án C2