Lượt thăm:198765680   Đang Online: 800
Gửi lúc 11:28' 23/12/2020
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam, giải trình về số dư đầu kỳ báo cáo tài chính năm 2019


Gửi lúc 15:25' 19/08/2020
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội Thông tin chi tiết Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2020


Gửi lúc 16:53' 14/08/2020
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội Thông tin chi tiết Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2020


Gửi lúc 13:15' 06/04/2020
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội gửi Quý Cổ đông Báo cáo tài chính năm 2020


Gửi lúc 13:08' 06/04/2020
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội gửi Quý Cổ đông Báo cáo tài chính năm 2019


Gửi lúc 13:00' 06/04/2020
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội gửi Quý Cổ đông Báo cáo tài chính năm 2018


Gửi lúc 09:42' 31/03/2020
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội  Thông tin chi tiết về Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019


Gửi lúc 10:42' 29/03/2020
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội Thông tin chi tiết về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019.


Gửi lúc 10:21' 14/08/2019
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội  Thông tin chi tiết về Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2019.


Gửi lúc 15:04' 20/05/2019
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội  Thông tin chi tiết về Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018 và giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2018


Gửi lúc 09:05' 09/05/2019
Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư  và Phát triển nhà số 6 Hà Nội 


Gửi lúc 16:00' 26/09/2018
Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư  và Phát triển nhà số 6 Hà Nội 


Video

Liên kết hữu ích

Tỷ giá ngoại tệ

MuaBán
Source vietcombank.com.vn

Quảng cáo

HANDICO6
DỰ ÁN C1 KHU ĐÔ THỊ TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN 1152 – 1154 ĐƯỜNG LÁNG
Dự án C1
Dự án C1
Dự án C2
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
Dự án C2