Lượt thăm:135884410   Đang Online: 870

Tin công ty » Thông tin nội bộ »


Số lượt xem: 2075
Gửi lúc 08:03' 18/05/2011
Các công ty thành viên và Công ty liên kết

Giới thiệu về các Công ty Handico6 nắm giữ cổ phần chi phối và Công ty liên kết

1.Công ty cổ phần thương mại và xây lắp handico 6

(Handico 6 trade and construction joint sotck company)

§Þa chØ trô së chÝnh: Phòng 303, nhà N4B- Khu Trung Hòa- Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng việt nam)

       Handico6 nắm 80% tổng số vốn điều lệ

Đại diện theo pháp luật của công ty

Ông Nguyễn Thanh Bình

Chức danh: Giám đốc công ty.

 

2. Công ty cổ phần dịch vụ thương mại và sàn bất động sản handico6

(handico6 real estate transaction center and tradinh service joint stock company)

Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 58, Phố Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Vốn điều lệ: 8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng)

      Handico6 nắm 80% tổng số vốn điều lệ

Đại diện theo pháp luật của công ty

Bà Trần Thị Ánh Tuyết:

Chức danh: Giám đốc công ty.

 

3. Công ty TNHH thương mại dịch vụ và du lịch Đa Phương Hà Nội.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 56 Phố Ngọc Khánh, Phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Vốn điều lệ: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng)

      Handico6 nắm 80% tổng số vốn điều lệ

Người đại diện theo pháp luật của công ty.

Ông Đỗ Hồng Kỳ

Chức danh: Giám đốc công  ty.

 

4. C«ng ty cæ phÇn bÊt ®éng s¶n land 6

Land 6 real esta te joint stock company

§Þa chØ trô së chÝnh: Sè 124 T«n §øc Th¾ng, Ph­ưêng Quèc Tö Gi¸m, QuËn §èng §a, Thµnh phè Hµ Néi, ViÖt Nam.

Vèn ®iÒu lÖ:          6.000.000.000 ®ång (S¸u tû ®ång).

              Handico6 nắm 70% tổng số vốn điều lệ

Ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt.

¤ng Vò TuÊn Anh

Chức danh Gi¸m ®èc c«ng ty.

 

5. C«ng ty cæ phÇn §Çu tư­ vµ th­ư¬ng m¹i handico6 - Léc Sinh

(Handico6- Locsinh joint stock company)

§Þa chØ trô së chÝnh: Sè 2 Phè Hoµng CÇu, Phư­êng ¤ chî Dõa, QuËn §èng §a, Thµnh phè Hµ Néi, ViÖt Nam.

Vèn ®iÒu lÖ: 5.000.000.000 ®ång (N¨m tû ®ång).

Ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt

¤ng NguyÔn Träng B»ng

Chức danh Gi¸m ®èc c«ng ty.

 

 

* Bấm vào Download để tải về máy Đăng ký kinh doanh, Ngành nghề của các Đơn vị thành viên và Liên kết. 

 

Tác giả: HĐQT Công ty

Các tin khác«Quay lại

↑ Top


Video

Liên kết hữu ích

Tỷ giá ngoại tệ

MuaBán
AUD16.12116.494
CAD17.48217.941
CHF23.27523.838
EUR25.83326.689
GBP28.72429.183
HKD2.9363.001
JPY212222
KRW1821
SGD16.86317.168
THB739770
USD23.18023.300
Source vietcombank.com.vn

Quảng cáo

HANDICO6
DỰ ÁN C1 KHU ĐÔ THỊ TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN 1152 – 1154 ĐƯỜNG LÁNG
Dự án C1
Dự án C1
Dự án C2
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
Dự án C2