Lượt thăm:243402640   Đang Online: 800

Số lượt xem: 15046
Gửi lúc 11:27' 13/07/2015
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C«NG TY Cæ PHÇN §Çu T­ 

Vµ PH¸T TRIÓN NHµ Sè 6 Hµ Néi

---*---

Sè :  01/2015/NQ-§H§C§

CéNG Hoµ X· HéI CHñ NGHÜa VIÖT NAM

Độc lp - T do - Hnh phúc

ó

Hµ Ni, ngµy 30  th¸ng 6 năm 2015

 

NghÞ quyÕt ®¹i héi ®ång cæ ®«ng

C«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ sè 6 Hµ Néi

( Phiªn häp ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2015 )

 

-     Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

-     Căn cứ Luật Chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

-     Căn cứ điều lệ công ty cổ phần đầu tư và phát triền nhà số 6 Hà Nội.

          §¹i héi ®ång cæ ®«ng nhiÖm kú 2015-2020 c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ sè 6 Hµ Néi tæ chøc ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2015  .

          Tham dù §¹i héi cã 39 cæ ®«ng vµ ®¹i diÖn cæ ®«ng ñy quyÒn, §¹i diÖn cho 7.942.059 /8.000.000 cæ phÇn, chiÕm 99,27%  tæng sè cæ phÇn cã quyÒn biÓu quyÕt.

®¹i héi ®ång cæ ®«ng nhiÖm kú 2015-2020

C«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ sè 6 hµ néi

QUYÕT NghÞ

Điu 1: Th«ng qua b¸o c¸o tæng kÕt cña H§QT nhiÖm kú 2010-2014 víi c¸c chØ tiªu chÝnh nh­ sau:

- Gi¸ trÞ s¶n l­îng b×nh qu©n nhiÖm kú 2010-2014: 558,825 tû ®ång/n¨m

- Doanh thu: 285,056 tû ®ång/n¨m

- L­¬ng b×nh qu©n: 7,5 triÖu ®ång/ng­êi/th¸ng .

- Møc chia cæ tøc b×nh qu©n: 24%

+ BiÓu quyÕt chÊp thuËn víi: 7.942.059 cæ phÇn, chiÕm: 100 %

+ BiÓu quyÕt kh«ng chÊp thuËn víi: Kh«ng cæ phÇn, chiÕm: 0,0 %

Điu 2: Th«ng qua B¸o c¸o mét sè chØ tiªu c¬ b¶n trong b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2014 vµ B¸o c¸o 5 n¨m 2010-2014.

+ BiÓu quyÕt chÊp thuËn víi: 7.942.059 cæ phÇn, chiÕm: 100 %

+ BiÓu quyÕt kh«ng chÊp thuËn víi: Kh«ng cæ phÇn, chiÕm: 0,0 %

Điu 3: Th«ng qua B¸o c¸o cña Ban KiÓm so¸t vÒ c¸c ho¹t ®éng cña Ban kiÓm so¸t nhiÖm kú 2010-2014.

+ BiÓu quyÕt chÊp thuËn víi: 7.942.059 cæ phÇn, chiÕm: 100 %

+ BiÓu quyÕt kh«ng chÊp thuËn víi: Kh«ng cæ phÇn, chiÕm: 0,0 %

Điu 4: Th«ng qua viÖc söa ®æi ®iÒu lÖ C«ng ty theo luËt doanh nghiÖp sè 68/2014/QH13.

+ BiÓu quyÕt chÊp thuËn víi: 7.942.059 cæ phÇn, chiÕm: 100 %

+ BiÓu quyÕt kh«ng chÊp thuËn víi: Kh«ng cæ phÇn, chiÕm: 0,0 %

Điu 5: Th«ng qua ph­¬ng ¸n t¨ng vèn ®iÒu lÖ víi gi¸ trÞ, ph­¬ng thøc vµ thêi gian dù kiÕn ®­îc nªu trong tê tr×nh tr×nh bµy t¹i §¹i héi víi néi dung nh­ sau:

1.      Phương án phát hành:

§        Số lượng phát hành: 16.400.000 cổ phần

§        Tỷ lệ số cổ phần phát hành thêm/Tổng số cổ phần hiện có: 205%

§        Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông

§        Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần

§        Thời gian dự kiến phát hành: Quý III năm 2015

Trong đó :

1.1. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:

-         Tỷ lệ thực hiện: 1:0,8 (Mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 0,8 cổ phiếu mới),

-         Số lượng cổ phiếu phát hành: 6.400.000 cổ phần.

-         Hạn chế chuyển nhượng: Không bị hạn chế chuyển nhượng.

-         Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.

-         Nguồn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần; Quỹ dự phòng tài chính và quỹ đầu tư phát triển

1.2.Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược

-         Số lượng phát hành: 10.000.000 cổ phần

-         Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ  (Dưới 100 nhà đầu tư) cho các cổ đông chiến lược

-         Giá phát hành: Thỏa thuận và không thấp hơn 10.000 đồng

-         Hạn chế chuyển nhượng: 1 năm kể từ ngày nhận được chấp thuận báo cáo kết quả phát hành của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

2.      Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền dự kiến phát hành: 100.000.000.000 đồng, trong đó:

Nguồn thu

Giá trị dự kiến ( Đồng )

Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược

100.000.000.000

Tổng cộng

100.000.000.000

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

        - Đầu tư vào các dự án mà Công ty đang triển khai;

        - Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT quyết định chi tiết và cụ thể về mục đích sử dụng vốn.

3.      Sửa đổi điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh

4.      Ủy quyền cho HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ này:

-         Lựa chọn tổ chức tư vấn và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho cổ đông và Công ty;

-         Lựa chọn đối tượng phân phối cổ phiếu lẻ trong phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu;

-         Toàn quyền quyết định lựa chọn đối tác chiến lược và giá chào bán cho đợt phát hành riêng lẻ và không thấp hơn 10.000 đồng/cp

-         Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu dôi dư do đối tác không mua hết và số lượng thực tế phát hành cho đối tác chiến lược;

-         Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

-         Thực hiện sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

  + BiÓu quyÕt chÊp thuËn víi: 7.942.059 cæ phÇn, chiÕm: 100 %

+ BiÓu quyÕt kh«ng chÊp thuËn víi: Kh«ng cæ phÇn, chiÕm: 0,0 %

Điu 6: §¹i héi kiÕn nghÞ vµ th«ng qua møc chia cæ tøc n¨m 2014 vµ 2015 kh«ng d­íi 40% trªn vèn ®iÒu lÖ 80 tû vµ giao cho H§QT c¨n cø kÕt qu¶ SXKD thùc hiÖn.

+ BiÓu quyÕt chÊp thuËn víi: 7.942.059 cæ phÇn, chiÕm: 100 %

+ BiÓu quyÕt kh«ng chÊp thuËn víi: Kh«ng cæ phÇn, chiÕm: 0,0 %

 Điu 7: C«ng nhËn kÕt qu¶ bÇu cö Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t C«ng ty nhiÖm kú 2015-2020, cô thÓ:

1.  Héi ®ång qu¶n trÞ :

+ ¤ng:

Lª Quèc B×nh                         

+ ¤ng:

Vò TuÊn Anh

+ ¤ng:

Ph¹m Ngäc ChiÕn                        

+ ¤ng:

TrÞnh V¨n §Þnh                         

+ ¤ng:

NguyÔn Träng B»ng                         

2.  Ban kiÓm so¸t :

+ Bµ :

NguyÔn ThÞ Thu Hiªn                         

+ ¤ng:

Ph¹m Anh Tó                         

+ Bµ :

NguyÔn ThÞ Thanh                         

Điu 8: §¹i héi ®ång cæ ®«ng nhiÖm kú 2015-2020 giao cho H§QT C«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ sè 6 Hµ Néi t chc trin khai ni dung cña NghÞ quyÕt vµ chØ ®¹o, gi¸m s¸t bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh C«ng ty  thc hin c¸c néi dung ®· ®­îc §¹i héi th«ng qua.

  §¹i héi ®· biÓu quyÕt: 7.942.059 cæ phÇn, ®¹t 100 % cæ phÇn tham dù  th«ng qua toµn v¨n NghÞ quyÕt cña §¹i héi.

  NghÞ quyÕt nµy ®­îc lËp t¹i §¹i héi ®ång cæ ®«ng nhiÖm kú 2015-2020  cña C«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ sè 6 Hµ Néi ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2015.

 

 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch HĐQT (để báo cáo)

- Thành viên HĐQT;

- Trưởng BKS;

- Lưu HC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

Đã ký

 

Lª Quèc B×nh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Các tin khác«Quay lại

↑ Top


Video

Liên kết hữu ích

Tỷ giá ngoại tệ

MuaBán
Source vietcombank.com.vn

Quảng cáo

HANDICO6
DỰ ÁN C1 KHU ĐÔ THỊ TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN 1152 – 1154 ĐƯỜNG LÁNG
Dự án C1
Dự án C1
Dự án C2
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
Dự án C2