Lượt thăm:243404110   Đang Online: 610

Số lượt xem: 3208
Gửi lúc 10:26' 01/07/2014
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013

Ngày 30 tháng 06 năm 2014, Đại hội Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội ( HANDICO6 ) đã được tổ chức nhằm đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2013; Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2014 và một số vấn đề khác do Hội đồng quản trị đề xuất.

          Đại hội đã nghe Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và Phương án sản xuất kinh doanh năm 2014; Báo cáo tài chính của Hội đồng quản trị, các Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát và một số nội dung khác.

          Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị, các Đại biểu là Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội đề xuất các vấn đề liên quan đến toàn bộ hoạt động của Công ty.

          Đại hội đã thảo luận và Quyết nghị.

 

QUYẾT NGHỊ

 

Điều 1 :

          Nhất trí thông qua các nội dung sau :

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.

          2. Mức chia cổ tức năm 2013 là 20%.

          3. Báo cáo tài chính năm 2013.

          4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.

          5. Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014với các chỉ tiêu chính như sau :

                   + Tổng giá trị sản xuất kinh doanh :           446,0 tỷ đồng.

                   + Tổng doanh thu :                                    310,0 tỷ đồng.

          6. Trong trường hợp số cổ phần của Nhà nước chuyển nhượng, thống nhất giao cho HĐQT nghiên cứu, xây dựng Phương án đầu tư Cổ phiếu quỹ trên cơ sở mua lại số cổ phần của Nhà Nước do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội là đại diện ủy quyền đang nắm giữ, đảm bảo đúng luật pháp, có hiệu quả để phát triển nguồn vốn này.

 

Điều 2 :

          Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội (HANDICO6) ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến của các cổ đông, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

                                                                

 

Biên bản ĐHCĐ tháng 6 năm 2014

 

(dowload : https://drive.google.com/file/d/0B7Rh5tZutVMRVW56ZlBvYkRPR2M/edit?usp=sharing)

 

Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt đọng SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014

(dowload :https://drive.google.com/file/d/0B7Rh5tZutVMRZVJnRU02STZFSW8/edit?usp=sharing)

 

 

 Một số hình ảnh buổi đại hội:

 

 

                                                          

 

                               Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty đã có mặt đầy đủ

 

                                                  

 

                                                                        Trưởng BTC- UVHĐQT giới chương trình đại hội và đề c

                                              nhân sự của Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và lấy biểu quyết cho đề cử này

 

 

 

 Trưởng Ban kiểm soát thông báo về số lượng, tính hợp lệ của các đại biểu tham dự 
và công tác kiểm soát các hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2012…

 

Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả  SXKD  năm 2013 và kế hoạch SXKD
năm 2014

 

 

Ông Nguyễn Thiện Dũng- UVHĐQT đọc Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2013…. 

 


 

 

           

                   

 

 


Các tin khác«Quay lại

↑ Top


Video

Liên kết hữu ích

Tỷ giá ngoại tệ

MuaBán
Source vietcombank.com.vn

Quảng cáo

HANDICO6
DỰ ÁN C1 KHU ĐÔ THỊ TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN 1152 – 1154 ĐƯỜNG LÁNG
Dự án C1
Dự án C1
Dự án C2
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
Dự án C2