Thông báo về ngày chốt danh sách cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội thống nhất về việc chi trả cổ tức  năm 2021.

Vốn điều lệ: 144.000.000.000 đồng

Mênh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12%/Vốn điều lệ

Ngày chốt danh sách cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức: 16/08/2022

Thời gian thanh toán: Từ ngày 31/08/2022

Chi tiết tải tại đây:  CV số 67/CV-CT6 ngày 01/08/2022