Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý II năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi quý cổ đông BCTC riêng và hợp nhất quý II năm 2022

1. Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2022

2. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2022