Báo cáo quản trị công ty niêm yết 06 tháng đầu năm 2022

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi UBCKNN, SGD CK Hà Nội và Quý Cổ đông báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022

Chi tiết : BCQT 06 tháng đầu năm 2022