Thông báo 04/TB-CT6 xác nhận danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội
Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
Thông báo số 04/TB-CT6 xác nhận danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền.

Chi tiết tại: Thông báo số 04/TB-CT6 ngày 11/01/2022