Thông tin về việc Đăng ký giao dịch cổ phiếu và ngày giao dịch đầu tiên của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội

         Căn cứ theo Quyết định số 627/QĐ-SGDHN ngày 12/11/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội được đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 


          Đồng thời Công ty cũng gửi công văn số 112/CV-CT6 ngày 16/11/2020 gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đăng ký với Sở Giao dịch Chứng khoán ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên cho cổ phiếu mã HD6.