DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỸ TRÀ - MỸ KHÊ

1. Vị trí xây dựng: Huyện Sơn Tịnh – Tỉnh Quảng Ngãi

2. Quy mô xây dựng

     Khoảng 114,4 ha, trong đó:

-          Quy mô dân số: 9.316 người

-          Tổng diện tích quy hoạch sử dụng đất904.873 m2  (Khoảng 90,41 ha)

       3. Tổng mức đầu tư: 1.500 tỷ đồng

       4. Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn huy động

       5. Tình trạng dự án: Đang thực hiện