Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội 

Thông tin chi tiết về Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2019.

Chi tiết tại:

1. Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2019.