Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội thống 

nhất về việc chi trả cổ tức năm 2018.

Vốn điều lệ: 144.000.000.000 đồng

Mênh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12%/Vốn điều lệ

Ngày chốt danh sách cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức: 16/08/2019

Thời gian thanh toán: Từ ngày 16/09/2019

Chi tiết tải tại đây: Thông báo số 13/CV-CT6