Báo cáo Tài chính năm 2018

Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư  và Phát triển nhà số 6 Hà Nội 

Nội dung chi tiết:Tại đây