Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (sửa đổi) và báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội 
Thông tin chi tiết về Báo cáo tài chính năm 2017 (sửa đổi) và giữa niên độ năm 2018

Danh sách bao gồm:

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

2. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

3. Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho năm kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2018