[Hình ảnh] Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017

Ngày 27/4/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017.Ông Lê Quốc Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 HN phát biểu khai mạc đại hội


Ông Bế Ngọc Long - Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 HN Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Ông Trương Anh Tú - Đại diện ban kiểm soát

Hội đồng Quản trị lắng nghe ý kiến của các Cổ đông

Các cổ đông đóng góp ý kiến sau khi lắng nghe báo cáo của HĐQT, TGĐ, Ban kiểm soát

Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung trong đại hội.