Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội 
Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

Chi tiết xem tại: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017