Thông báo 'Mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016'

TỔNG CTY ĐT VÀ PT NHÀ HÀ NỘI

 CÔNG TY CP ĐT&PT NHÀ SỐ 6  HÀ NỘI 

HANDICO 6

Số:  20/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2017

 
THÔNG BÁO

(V/v Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm Tài chính 2016)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm Tài chính 2016 của Công ty.

1.     Thời gian: 08h30’, Thứ 6 ngày 23 tháng 6 năm 2017.

2.     Địa điểm: P314 – Tòa nhà Công nghệ Thông tin Truyền thông Hà Nội, sô 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội.

3.     Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017.

- Báo cáo tóm tắt Tài chính năm 2016.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

- Một số nội dung khác.

4.     Điều kiện tham dự:

Tất cả các cổ đông có cổ phần được biểu quyết tại Công ty tính đến ngày 8/5/2017.

- Trường hợp không thể dự họp, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu gửi kèm).

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự và gửi Giấy ủy quyền, Phiếu đề cử HĐQT – BKS (theo mẫu) và gửi cho Ban tổ chức trước 16h00’ ngày 21/6/2017 bằng hình thức trực tiếp hoặc theo đường Bưu điện, FAX theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 6A, tòa nhà Diamond Flower, số 48 đường Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thông báo, CMTND và tài liệu gửi kèm theo (Tài liệu họp ĐHCĐ năm Tài chính 2016 được đăng tải trên trang Web của Công ty: http://Handico6.com.vn)

Mọi chi tiết xin liên hệ Bà Nguyễn Thị Thu Hiên theo số điện thoại 0913224195.

Thông báo này thay cho Giấy mời.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Lê Quốc Bình

Tải tài liệu: Tại đây