TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014

  1. Bảng cân đối kế toán 2014 : https://drive.google.com/file/d/0B-KpHJKdo2r2LTdneXRRSUpuLXc/view?usp=sharing
  2. Báo cáo ban kiểm soát : https://drive.google.com/file/d/0B-KpHJKdo2r2elpqekFodXo4YzA/view?usp=sharing
  3. Báo cáo HĐQT : https://drive.google.com/file/d/0B-KpHJKdo2r2VmNtbmhfd3U5ajQ/view?usp=sharing
  4. Chương trình ĐH : https://drive.google.com/file/d/0B-KpHJKdo2r2am1tUThuNkxHZ1U/view?usp=sharing.
  5. Điều lệ,quy chế công ty : https://drive.google.com/file/d/0B-KpHJKdo2r2RzQxclN0LXdzdHc/view?usp=sharing
  6. Giấy uỷ quyền và xác nhận họp : https://drive.google.com/file/d/0B-KpHJKdo2r2eTdrS0FxeldHcGc/view?usp=sharing
  7. Phiếu đề cử : https://drive.google.com/file/d/0B-KpHJKdo2r2d3JNT1MzVFZIUzQ/view?usp=sharing
  8. Quy chế ĐH thường niên 2014 : https://drive.google.com/file/d/0B-KpHJKdo2r2LUJieHNUTGhwT1U/view?usp=sharing
  9. Thông báo ĐH đồng cô đông 2014 : https://drive.google.com/file/d/0B-KpHJKdo2r2ZVl5dHExOUUwMTA/view?usp=sharing
  10. Báo cáo KQKD : https://drive.google.com/file/d/0B-KpHJKdo2r2Wk1XZ3pyRDRUV2c/view?usp=sharing