Cấm xây nhà nhại cổ kiểu kiến trúc Pháp - Châu Âu

Bộ Xây dựng yêu cầu mỗi đô thị có ngôn ngữ kiến trúc riêng phù hợp với điều kiện cảnh quan, môi trường tự nhiên, tập quán vùng miền. Bộ Xây dựng lưu ý, không xây dựng các công trình kiến trúc theo hướng nhại cổ kiến trúc cổ điển Pháp- Châu Âu..

Bộ Xây dựng lưu ý các địa phương không xây nhà nhại cổ kiểu kiến trúc Pháp- Châu Âu
Bộ Xây dựng lưu ý các địa phương không xây nhà nhại cổ kiểu kiến trúc Pháp- Châu Âu
 
Đó là nội dung đáng chú ý trong công văn của Bộ Xây dựng về thực hiện công tác quản lý chất lượng kiến trúc công trình gửi các tỉnh, thành phố.
 
Trong đó, Bộ cho rằng từ tháng 4/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định 38/CP về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, trong đó nêu rõ nguyên tắc các công trình phải có tính kế thừa kiến trúc và phù hợp với điều kiện, đặc điểm tự nhiên, đồng thời phải tôn trọng tập quán, văn hoá địa phương, gìn giữ bản sắc vùng miền trong kiến trúc.
 
Tuy nhiên, theo bộ Xây dựng, nhiều địa phương vẫn chưa tiến hành khai lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, còn nhiều lúng túng trong việc lập Thiết kế đô thị. Từ đó dẫn đến những bất cập trong công tác quản lý kiến trúc cảnh quan.
 
Từ những yêu cầu khắc phục những hạn chế lúng túng này, bộ Xây dựng yêu cầu UBND các địa phương cần khẩn trương khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý về chất lượng công trình kiến trúc, công trình xây dựng. UBND tỉnh, thành phố cần chỉ đạo các đơn vị chức năng kiếm soát chất lượng thiết kế công trình, phải kế thừa phát huy các giá trị truyền thống, đảm bảo mỗi đô thị có ngôn ngữ kiến trúc riêng phù hợp với điều kiện cảnh quan, môi trường tự nhiên, tập quán văn hóa của các vùng miền.
 
Bộ Xây dựng đặc biệt nhấn mạnh, "không xây dựng các công trình theo hướng nhại cổ kiến trúc cổ điển Pháp- Châu Âu"
 
Trước chỉ thị từ bộ Xây dựng, UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng, Văn hoá thể thao và Du lịch, trong đó yêu cầu khẩn trương khắc phục những tồn tại trong quản lý kiến trúc xây dựng, thực hiện điều tra, khảo sát, đánh giá các công trình kiến trúc truyền thống tại các địa phương, đảm bảo tính văn hoá, truyền thống và bản sắc riêng của từng vùng, miền.
 
Hà Nội cũng lưu ý sở Xây dựng từ kết quả điều tra khảo sát đánh giá kiến trúc các công trình là cơ sở làm tư liệu cho các đơn vị tư vấn khi thực hiện các dự án xây dựng tại địa phương.
 
T.Chí