Thông báo chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức

UỶ BAN NHÂN DÂN TP HÀ NỘI

CÔNG TY CP ĐT & PT NHÀ SỐ 6 HN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà nội, ngày  16  tháng 01   năm 2013

 

THÔNG BÁO

(V/v chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức)

 

Kính gửi:                       Các Quý vị cổ đông

               Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội

Căn cứ vào nội dung cuộc họp đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2009 về việc phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội xin thông báo tới các Quý cổ đông với nội dung như sau: Hiện nay số cổ phần ưu đãi cổ tức của Công ty đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng và được chuyển sang cổ phần phổ thông.

Vậy Công ty thông báo tới các Cổ đông có cổ phần ưu đãi cổ tức mang sổ cổ đông của mình đến Công ty để làm thủ tục chuyển đổi cổ phần.

Mọi thông tin xin liên hệ: Nguyễn Thị Thu Hiên – 0913.224.195

 


TM Hội đồng quản trị công ty

Chủ tịch

 

Đã ký

 

 Lê Quốc Bình