Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2010, đây là Đại hội lần thứ nhất của nhiệm kỳ II ( 2010 - 2015 ), cụ thể :

1. Thời gian : 08 giờ 00'  ngày 26 tháng 04 năm 2011.

2. Địa điểm :  Nhà hàng tre Việt - Đường Hoàng Cầu - Đống Đa - Hà Nội

3. Thành phần :  Tất cả các Cổ đông của Công ty và Người được ủy quyền theo quy định của pháp luật

4. Nội dung : 

      - Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch thực hiện năm 2011.

      - Xin ý kiến Cổ đông thông qua một số vấn đề khác. 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội xin thông báo để các Cổ đông được biết .

Các hồ sơ, tài liệu có liên quan đề nghị các Cổ đông nhận tại Phòng Hành chính Tổ chức Công ty - Tầng 1 nhà N3B  Khu Trung Hòa - Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội. Điện thoại liên hệ : 043.7320010.